For her latest album, pianist and composer Yelena Eckemoff returns to a project inspired by the biblical Psalms, once again inviting an all-star lineup of musicians associated with the previous installment into the recording studio.

Yelena Eckemoff’s first album related to the Psalms, entitled “Better Than Gold and Silver,” was released in 2018. The two-disc album consisted of vocal and instrumental versions. This time, we again get two discs, but only with instrumental performances. She is traditionally accompanied by a group of great artists, this time they are Ralph Alessi, Adam Rogers, Ben Monder, Christian Howes, Drew Gress, Nasheet Waits and Joey Baron. Most of them had already participated in the recording session for “Better Than Gold and Silver”, and some of the tracks released on “I am a Stranger in This World” are from this previous encounter. Other compositions were recorded in 2020.

Tracks relate directly to specific psalms – including titles, that are quoted from the psalms. However, do not expect two hours (that’s how long the album lasts almost to the exact second) of spirituals here. Modern jazz, with improvisations and blues – this is what “I am a Stranger in This World” sounds like. It is interesting that for the first time Yelena Eckemoff decided to play not only the piano, so some of the tracks feature her keyboards and Fender Rhodes.

Yelena Eckemoff’s albums are always a guarantee of high compositional and performance quality. And so it is this time, too. With “I am a Stranger in This World”, the artist has created a collection of melodic, appealing compositions. Structured – which I personally always see as an advantage – so that each musician can find a room for great individual solos, while not forgetting about the power of the collective: the band as a whole presents itself just as outstanding.  One listens to this album and returns to it with great pleasure. 

Original Polish:

Na swojej najnowszej płycie pianistka i kompozytorka Yelena Eckemoff powraca do projektu inspirowanego biblijnymi Psalmami, ponownie zapraszając do studnia nagraniowego gwiazdorski skład muzyków związanych z tym przedsięwzięciem.

Pierwsze wydawnictwo Yeleny Eckemoff związane z Psalmami, zatytułowane „Better Than Gold and Silver” ukazało się w roku 2018. Na dwupłytowy album złożyły się wersje wokalne i instrumentalne przygotowanych nagrań.  Tym razem ponownie otrzymujemy dwie płyty, ale już wyłącznie z instrumentalnymi wykonaniami. Liderce tradycyjnie towarzyszyło doborowe grono artystów, tym razem byli to: Ralph Alessi, Adam Rogers, Ben Monder, Christian Howes, Drew Gress, Nasheet Waits oraz Joey Baron. Większość z nich brała już udział w sesjach nagraniowych do „Better Than Gold and Silver”, a część z utworów wydanych na „I am a Stranger in This World” to pokłosie tych właśnie wcześniejszych spotkań z roku 2016. Pozostałe kompozycje zarejestrowano w roku 2020.

Poszczególne nagrania odnoszą się wprost do konkretnych psalmów – także tytułem, które są cytatami z treści Psalmów. Jednakże nie należy spodziewać się na płycie dwóch godzin (tyle niemal z dokładnością do jednej sekundy trwa album) spirituals. Nowoczesny jazz środka, nieco improwizacji, blues. Tym właśnie wybrzmiewa „I am a Stranger in This World”. Ciekawym jest fakt, że po raz pierwszy Yelena Eckemoff zdecydowała się by zagrać nie tylko na fortepianie. Na albumie usłyszymy więc w części  nagrań także instrumenty klawiszowe oraz Fender Rhodesa.

Płyty Yeleny Eckemoff to zawsze gwarancja wysokiej jakości kompozytorskiej i wykonawczej. Tak jest i tym razem. Artystka stworzyła na „I am a Stranger in This World” zbiór melodyjnych, atrakcyjnych kompozycji. Rozbudowanych – co osobiście zawsze poczytuję za zaletę – tak by każdy z muzyków znalazł miejsce na indywidualne popisy, nie zapominając przy tym o sile kolektywu: zespół jako całość prezentuje się bowiem równie znakomicie.  Słucha się tych nagrań i powraca do nich z ogromną przyjemnością.