In 2018, New York-based pianist Yelena Eckemoff released a unique 2-disk album of music inspired by the biblical psalms of the Old Testament. The first disk of the set “Better Than Gold and Silver” was sung by tenor Tomas Cruz and mezzo-soprano Kim Mayo, the second disk had the instrumental music of the sextet: with trumpeter Ralph Allessi, guitarist Ben Monder, violinist Christian Howes, double bassist Drew Gress and drums Joey Baron. Four years later, Eckemoff returned to the Psalms on another 2-disc album “I Am a Stranger in This World.”

This time it is purely instrumental, and the program juxtaposes side by side unreleased tracks from the session made with the lineup of “Better Than Gold and Silver”, with new tracks  by Alessi and Gress, but this time with Adam Rogers (guitar) and Nasheet Waits (drums).

Yelena Eckemoff converted to Christianity while still living in her native Moscow during the waning days of the Soviet Union, at a time when it was not safe to be a Christian there. Her new faith, together with the hard-to-find King James Bible and her musical background in the fields of classical piano and jazz inspired the celebration of the wisdom and poetry of the Old Testament.

As with the pianist’s previous “Psalm” album, each track refers to a different psalm. These are highly spiritual and inspired tracks that encourage reflection and pondering.  It is also the music that gives hope and arouses optimism. There are many beautiful illustrative motifs there, but also – plenty of solos and improvised parts of individual instrumentalists. Yelena Eckemoff always surrounds herself not only with the best musicians possible, but also with players who perfectly understand and implement her intentions and artistic message.

Despite the fact that at times the music is very solemn and celebratory (for example, the closing track of the first disc “Like Rain Upon the Mown Grass”), the musicians seem to be at ease and not constrained by the weight of the genre.

The opening track of the second CD of the album is “Keep Not Your Silence” is stylistically a bit different. This track is oscillating on the border of jazz fusion, and Ralph Alessi’s trumpet with a mute and Adam Rogers’ guitar sound almost rock-like.

In turn, in “The Wine of Astonishment” musicians let loose their improvisations and turn the middle part of track into a real treat.

And “I Shall Not Want” is the pure blues.

I have been following the work of Yelena Eckemoff for years, and each of her albums is very special to me. I admire her creativity and her musical imagination. It is also worth mentioning that apart from composing and playing the piano, she is also a poet and a painter.

Nothing more to add, nothing more to say: “I Am a Stranger in This World” is another excellent album by Yelena Eckemoff that will stay with me forever.

Original Polish:

W roku 2018 nowojorska pianistka Yelena Eckemoff opublikowała wyjątkowy 2-płytowy album zawierający muzykę inspirowaną biblijnymi Psalmami Starego Testamentu. Pierwszą płytę zestawu “Better Than Gold and Silver” wypełniły utwory śpiewane z zespołem pianistki przez tenora Tomasa Cruza i mezzosopranistkę Kim Mayo, drugą – muzyka instrumentalna wykonywana przez sekstet, w którym wraz z pianistką znaleźli się: trębacz Ralph Allessi, gitarzysta Ben Monder, skrzypek Christian Howes, kontrabasista Drew Gress i perkusista Joey Baron. Po czterech latach Eckemoff wraca do Psalmów na kolejnym 2-płytowym albumie “I Am a Stranger in This World”.

Tym razem są to wyłącznie utwory instrumentalne, a program zestawia obok siebie niepublikowane nagrania z sesji zrealizowanej w składzie z “Better Than Gold and Silver”, z nowymi nagraniami w których wzięli udział ponownie Alessi i Gress, ale tym razem z Adamem Rogersem (gitara) i Nasheetem Waitsem (perkusja).

Yelena Eckemoff nawróciła się na chrześcijaństwo, mieszkając jeszcze w rodzinnej Moskwie podczas schyłkowych dni Związku Radzieckiego, czasie w którym bycie tam chrześcijaninem nie było mile widziane. Jej nowa wiara, wraz z trudną do zdobycia Biblią Króla Jakuba, w połączeniu z jej muzycznym rodowodem w dziedzinie fortepianu klasycznego i jazzowego, zainspirowały celebrację mądrości i poezji Starego Testamentu. Sama artystka tak to wyjaśnia: “Jestem melodyczką, ale melodie które pochodzą ze słów słyszanych w Psalmach, są moimi najlepszymi pod tym względem utworami. Myślę, że jest tak gdyż w tych słowach jest moc, którą Bóg przekazuje mi poprzez muzykę. Nawet ludzie, którzy nie wierzą w Boga – wierzą w siłę wyższą, coś większego niż oni sami. Chciałabym aby moja muzyka wzmocniła wiarę w to że człowiek ufający tej wyższej sile, jest w stanie przezwyciężyć lęk i niepewność”.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego “psalmowego” albumu pianistki, każdy z utworów odnosi się do innego Psalmu. Bardzo uduchowione i natchnione utwory skłaniają do zadumy i rozmyślań. To także muzyka niosąca nadzieję i wywołująca optymizm. Jest tu też bardzo dużo przepięknych motywów o ilustracyjnym charakterze, ale też mnóstwo solówek i improwizowanych partii poszczególnych instrumentów. Yelena Eckemoff zawsze otacza się nie tylko najlepszymi z możliwych muzykami, ale też instrumentalistami idealnie odczytującymi jej intencje i artystyczne przesłanie.

Mimo iż mamy do czynienia z muzyką chwilami bardzo podniosłą i uroczystą (choćby zamykający pierwszą płytę “Like Rain Upon the Mown Grass”), muzycy zdają się robić wrażenie wyluzowanych i bynajmniej nie skrępowanych ciężarem gatunkowym utworów.
Nieco odmiennym pod względem stylistyki jest otwierający drugą część albumu, oscylujący na granicy fusion utwór “Keep Not Your Silence”, w którym  partię trąbki Ralph Alessi gra z użyciem tłumika, a gitara Adama Rogersa brzmi niemal rockowo.Z kolei w następującym po nim “The Wine of Astonishment” muzycy dają upust swym improwizacyjnym zakusom, czyniąc z środkowej części utworu prawdziwą wariacyjną ucztę, a “I Shall Not Want” to najczystszej krwi blues.

Od lat śledzę dokonania Yeleny Eckemoff, a każdy jej album jest dla mnie bardzo ważny. Nie mogę wyjść z podziwu nad twórczą kreatywnością i muzyczną wyobraźnią artystki, a warto wspomnieć iż poza komponowaniem i grą na fortepianie, jest też poetką i malarką.
Nic dodać, nic ująć: “I Am a Stranger in This World” to kolejny wyśmienity album Yeleny Eckemoff, który zostanie ze mną na zawsze.