The magnificent Russian-born pianist Yelena Eckemoff (please also read a recent exclusive interview I conducted with her) has already established herself in many records as an exceptional pianist and composer on theAmerican jazz scene. In addition to the virtuosity that comes from the Russian piano school and the study of classical music, her strengths are inventive melody, color work, and a unique compositional ability to create musical portraits of things around her. She also supports her narrative music with her own poetry, which is another side of the same coin used to complete the overall picture of a thoughtful concept of her albums. In her latest album, Nocturnal Animals, she describes through music to her listeners the life of nocturnal creatures. The album opens with the “Cicada” – a mystical composition performed with an expanded key and mood swings. Joyful moments alternate with uncertainty and unpredictability, which is expressed by harmonic tension and graceful dissonance. This musical story goes hand in hand with Eckemoff’s poem, which describes the life cycle and development of the Cicada, which, on the one hand, has high expectations of changeover into beautiful flying creature, but also experiences fear of what this life will be like – expressed musically by a constant duality of moods and harmonious language. “Bat” brings a much stronger rhythm and energy and now there is no ambiguity in its story. Eckemoff describes in her poem a bat that enjoys the night life and is preparing for the hunt. This is expressed musically by uniting a more agile rhythm, more energetic percussion, frequent staccato, and especially shorter phrases and a different emphasis on tones. So, each song intelligently expresses a new story in a different way. Take as another example, “Fox” –  a song about a fox which constantly runs away to somewhere and never stops for too long. The musicians depicted this constant running of the fox with energetic vibrations with relentless walking bass and tense harmonic accompaniment with constant staccato. Eckemoff very effectively uses various musical elements to express her stories in the music, for example she puts dramatic chromatic fragments at the end of the “Wolf,” which has its story ending with avalanche.

This is a really great album that belongs to so-called “programme music,” that is, music that attempts to render an extra-musical narrative musically. This compositional approach was used in the past in classical music, when printed guides for compositions were created to inform the listener what was happening in the music. Here Eckemoff replaced such printed bulletin with CD booklet, which is full of poetry she wrote for each composition. In jazz, projects developed in such fashion are not very common, perhaps because jazz more often relies on improvisation. However, it should be said Yelena Eckemoff has found her own expressive position in world jazz music that is both unique and matching for her. She puts all her efforts into having a project exist not only in music dimension but outside of it also. The result of her efforts is a synthesized visionary art form that unites poetry, music, and even the design of her own cover art – her own oil paintings. She tries hard to create such art form, and this can be clearly seen in her other albums. We could musically analyze each individual song from this extensive double album and describe how it relates to the accompanying poetry, but such description would only scratch the surface of this remarkable work of art. It would be much better for each listener to get his or her own idea, so I strongly recommend that you listen to both CDs and immerse yourself in the world of Yelena Eckemoff’s music while reading her poetry at the same time, because only this way will you get a complete picture of this work of art!

Original Slovak:

Vynikajúca klaviristka ruského pôvodu Yelena Eckemoff (čítaj nedávny exkluzívny rozhovor) sa už mnohými projektami etablovala ako výnimočná klaviristka a skladateľka na americkej jazzovej scéne! Okrem virtuozity, ktorá pramení z ruskej klavírnej školy a štúdia klasickej hudby, sú jej silnou stránkou invenčná melodickosť, práca s farbami, unikátna kompozičná schopnosť vykresľovať príbeh. Svoju naratívnu hudbu podporuje aj priloženou vlastnou poéziou, ktorá je len druhou stranou mince a dotvára celkový obraz o premyslenom koncepte. Na svojom najnovšom albume – Nocturnal Animals, poslucháčom opisuje život nočných tvorov. Album otvára kompozícia Cicada – mystická skladba sa pohráva s rozšírenou tonalitou a zmenami nálad. Radostné polohy strieda neistota a nepredvídateľnosť, čo je vyjadrené harmonickým napätím a miernymi disonanciami. Tento hudobný príbeh ide ruka v ruke s básňou od Eckemoff, v ktorej opisuje životný cyklus a vývoj cikády, ktorá sa na jednu stranu teší na život a nadobudnutie novej formy, no prežíva aj strach z toho aký ten život bude a to je vyjadrené práve v neustálej dualite nálad a harmonickom jazyku. Kompozícia Bat prináša oveľa ráznejší rytmus a energickosť – v tomto príbehu nie je neistota. Eckemoff opisuje netopiera, ktorý si užíva nočný život a pripravuje sa na lov. Túto skutočnosť vyjadruje zoskupenie pohyblivejším rytmom, ráznejším bicím sprievodom, častým staccatom, a najmä kratšími frázami a ostatným zdôrazňovaním tónov. Každá skladba takto dômyselne vyjadruje nejaký príbeh, odlišným spôsobom ako napríklad Fox, teda skladba o líške, ktorá neustále niekam uteká a nikdy sa príliš nezastaví na jednom mieste. Tento neustály beh líšky hudobníci stvárnili ráznym swingom s neutíchajúcim kráčajúcim basom a vypätým harmonickým sprievodom s neustálim staccatom. Eckemoff veľmi efektne využíva rôzne hudobné prvky na vyjadrenie príbehu v hudbe, ako napríklad aj dramatické chromatické behy na záver skladby Wolf, ktoré reprezentujú zosuv lavíny. Je to skutočne pozoruhodný album, ktorý môžeme zaradiť do tak zvanej programovej hudby, teda hudby, ktorá sa snaží jasne opísať nejaké mimohudobné deje (príbehy). S takýmto skladateľským prístupom sme sa stretli aj v minulosti vo vážnej hudbe, kedy ku kompozíciám vznikali programové sprievodky, aby informovali poslucháča, kde sa čo v ktorom takte deje. Tu nahradil programovú sprievodku booklet, ktorý je plný poézie od Eckemoff, súvisiacej s každou kompozíciou. V jazze býva takto prepracovaných projektov s takto dôsledne vypracovaných projektov málo, možno aj preto, že častejšie buduje na improvizácii a toto je úplne iná situácia. Treba však povedať, že Yelena Eckemoff si našla výrazovú polohu, ktorá je pre ňu jedinečná a jej identická. Celú svoju energiu sústreďuje do celého projektu ako celku. Výsledkom jej snaženia je prepracovaná vízia, ktorá dostáva podobu poézie, hudby a dokonca aj dizajnu vlastného coveru. Sú to jej vízie, na ktorých si dáva záležať a toto nie je jediný album, ktorý o tom svedčí. Mohli by sme tu rozobrať hudobne každú jednu skladbu z rozsiahleho dvojalbumu a poukázať na to ako sa prepája s priloženou poéziou, no ani to by však dôkladne neobsiahlo celé toto prepracované dielo. Preto nech si každý poslucháč urobí predstavu sám, vrelo vám odporúčam vypočuť si obidve CD a nechať sa ponoriž do hudobného sveta Yeleny Eckemoff aj prostredníctvom priloženej poézie, lebo iba s ňou sa vám dotvorí celkový obraz o tomto diele!

Russian:

Великолепная пианистка российского происхождения Елена Экемофф (читающая недавнее эксклюзивное интервью) уже зарекомендовала себя во многих проектах как исключительная пианистка и композитор на американской джазовой сцене! Помимо виртуозности, которая вытекает из русской фортепианной школы и изучения классической музыки, ее сильными сторонами являются изобретательная мелодичность, работа с цветами и уникальная композиционная способность изобразить историю. Онa также поддерживает свою повествовательную музыку своей собственной поэзией, которая является лишь другой стороной медали и завершает общую картину продуманной концепции. В своем последнем альбоме «Ночные животные» онa описывает жизнь ночных существ своим слушателям. Альбом открывается композицией «Cicada» – мистическая композиция исполняется с расширенной тональностью и перепадом настроения. Радостные позиции чередуются с неопределенностью и непредсказуемостью, которая выражается гармоническим напряжением и легким диссонансом. Эта музыкальная история идет рука об руку со стихотворением Экемофф, в котором она описывает жизненный цикл и развитие цикады, которая, с одной стороны, ожидает жизни и приобретения новой формы, но также испытывает страх того, на что эта жизнь будет похожа, и выражается в постоянная двойственность настроений и гармоничный язык. Композиция Bat приносит гораздо более сильный ритм и энергию – в этой истории нет неопределенности. Экемофф описывает летучую мышь, которая наслаждается ночной жизнью и готовится к охоте. Этот факт выражается группировкой с более подвижным ритмом, более энергичной перкуссией, частыми стаккато, и особенно более короткими фразами и другим акцентом на тонах. Таким образом, каждая песня умно выражает историю не так, как, например, «Fox», песня о лисе, которая постоянно куда-то убегает и никогда не останавливается слишком сильно в одном месте. Музыканты изобразили это постоянное бегание лисы энергичными колебаниями с неумолимым гуляющим басом и напряженным гармоническим сопровождением с постоянным стаккато. Экемофф очень эффективно использует различные музыкальные элементы для выражения истории в музыке, а также драматические хроматические фрагменты в конце композиции «Волк», которые представляют лавину. Это действительно замечательный альбом, который может быть включен в так называемую программную музыку, то есть музыку, которая пытается четко описать некоторые не музыкальные события (истории). Мы сталкивались с таким композиционным подходом в прошлом в классической музыке, когда были созданы программные руководства для композиций, чтобы информировать слушателя, где что-то происходит. Здесь он заменил буклет программы передач, который полон поэзии Эккёма, связанной с каждой композицией. В джазе таких разработанных проектов, как правило, мало с такими последовательно разработанными проектами, возможно, также потому, что он чаще опирается на импровизацию, и это совершенно другая ситуация. Тем не менее, следует сказать, что Елена Экемофф нашла выразительную позицию, которая является уникальной и идентичной для нее. Он концентрирует всю свою энергию на весь проект в целом. Результатом ее усилий является переработанное видение, которое принимает форму поэзии, музыки и даже дизайна ее собственной обложки. Это ее видения, о которых она заботится, и это не единственный альбом, подтверждающий это. Мы могли бы музыкально проанализировать каждую отдельную песню из обширного двойного альбома и указать, как она связана с прилагаемой поэзией, но даже это не полностью охватило бы всю эту переработанную работу. Поэтому, пусть каждый слушатель получит свое собственное представление, я настоятельно рекомендую вам прослушать оба компакт-диска и погрузиться в мир музыки Елены Экемофф через вложенную поэзию, потому что только с ее помощью вы получите полное представление об этой работе!