The activities of pianist, composer, but also painter and poet Yelena Eckemoff, born in Moscow and since 1991 living and creating in North Carolina (USA) in the field of jazz music, take place according to strictly defined rules, free from the influence of classical jazz keyboard masters and showing her personal perception of improvised music. Her subsequent albums, produced by the best sound engineers, are recorded in prestigious US and European studios, and are released by her own label L & H Production.

Phenomenal artist who has albums with many excellent musicians of the world jazz scene (including Billy Hart, Tore Brunborg, Ben Street, Chris Potter, Adam Rogers, Peter Erskine, Paul McCandless, Ralph Alessi, Manu Katché and Joey Baron), at the beginning of 2020, she presented her next musical work to the world!

She recorded her next (fifteenth) fully conceptual album in the Rainbow Studio in Norway, and filled 14 with her own compositions, composed of friends musicians: the double bass artist Arild Andersen known from previous albums and two drummers: Jon Christensen and Thomas Stronen.

The music that completes the 2-album album “Nocturnal Animals” is inspired by the night life of various animals and insects and is an attempt to audibly penetrate the way they perceive the world. Each of the 14 elaborately prepared and instrumentally composed compositions with its melodic line, rhythm and sound, reflects the character and specificity of individual animals and insects. No wonder the pianist decided to invite two drummers to the recording this time.

Jon Christensen and Thomas Stronen brilliantly decorate each song with various ornaments, evoking associations with, for example, cicadas (“Cicada”) or a rattlesnake crawling on the grass (expanded to nearly 10 minutes “Rattlesnake.”)
In turn, the double bass by Arild Andersen perfectly reflects the character of the fox walking stealthily at night in the forest undergrowth (“Fox,”) or the monumental character of the predatory bear (“Grizzly Bear.”) Everything is dominated by wonderful piano parts, full of singing melody and peculiar magic specific to Eckemoff.

As always in the case of the pianist’s albums, the beautifully released album is decorated with reproductions of her paintings, and in the booklet attached to the CDs we will find a collection of poetic texts relating to each of the songs.

“Nocturnal Animals” is another, after full of Arabian motifs “Desert,” saturated with spiritual elation “Better Than Gold and Silver,” and recorded in a duet with the French master of drums and percussion Manu Katché “Colors” (2018), the thematic album of one of the most fascinating characters contemporary jazz, filled with excellent music full of feelings and sensitivity.

Original Polish:

Poczynania urodzonej w Moskwie, a od 1991 roku mieszkającej i tworzącej w Karolinie Północnej (USA) pianistki, kompozytorki, ale też malarki i poetki Yeleny Eckemoff na polu muzyki jazzowej, odbywają się według ściśle określonych przez nią zasad, wolnych od wpływów klasycznych mistrzów jazzowej klawiatury, a ukazujących jej osobisty sposób postrzegania muzyki improwizowanej. Jej kolejne albumy realizowane przez najlepszych inżynierów dźwięku, nagrywane są w prestiżowych studiach USA i Europy, a ukazują się nakładem własnej wytwórni L & H Production.
Zjawiskowa artystka mająca na swym koncie albumy z wieloma wyśmienitymi muzykami światowej sceny jazzowej (m.in. Billy Hart, Tore Brunborg, Ben Street, Chris Potter, Adam Rogers, Peter Erskine, Paul McCandless, Ralh Alessi, Manu Katché i Joey Baron), na początku 2020 roku zaprezentowała światu swe kolejne muzyczne dzieło!
Swój kolejny (piętnasty już) w pełni koncepcyjny album, nagrała w norweskim Rainbow Studio, a wypełniła 14 własnymi kompozycjami, nagranymi w składzie złożonym z zaprzyjaźnionych muzyków: znanego z poprzednich płyt artystki kontrabasisty Arilda Andersena oraz dwóch perkusistów: Jona Christensena i Thomasa Stronena.
Muzyka wypełniająca 2-płytowy album “Nocturnal Animals” inspirowana jest nocnym życiem rozmaitych zwierząt oraz owadów i stanowi próbę dźwiękowego wniknięcia w ich sposób postrzegania świata. 
Każda z 14 kunsztownie przygotowanych i opracowanych instrumentalnie kompozycji swą linią melodyczną, rytmem i brzmieniem, oddaje charakter i specyfikę poszczególnych zwierząt i owadów. Nic dziwnego ze pianistka tym razem zdecydowała się na zaproszenie do nagrań aż dwóch perkusistów.
Jon Christensen i Thomas Stronen genialnie ozdabiają każdy utwór rozmaitymi ornamentami, wywołującymi skojarzenia np. z cykadami (“Cicada”), czy pełzającym po trawie grzechotniku (rozbudowany do blisko 10 minut “Rattlesnake”).
Z kolei kontrabas Arilda Andersena perfekcyjnie oddaje charakter stąpającego nocą ukradkiem po leśnym runie lisa (“Fox”), lub monumentalną postać drapieżnego niedźwiedzia (“Grizzly Bear”).
Nad wszystkim dominują wspaniałe partie fortepianu, pełne śpiewnej melodyki i właściwej dla Eckemoff osobliwej magii.
Jak zawsze w przypadku albumów pianistki, pięknie wydany album zdobią reprodukcje jej obrazów, a w dołączonej do płyt książeczce znajdziemy zbiór poetyckich tekstów odnoszących się do każdego z utworów.
“Nocturnal Animals” to kolejny po pełnym arabskich motywów “Desert”, nasyconym duchowymi uniesieniami “Better Than Gold and Silver” i nagranym w duecie z francuskim mistrzem perkusji i perkusjonaliów Manu Katché “Colors” (2018), tematyczny album jednej z najbardziej fascynujących postaci współczesnego jazzu, wypełniony znakomitą, pełną uczuć i wrażliwości muzyką.