For 25 years living and working in the USA, Russian pianist Yelena Eckemoff is a classically trained musician, with a perfect effect on the path of improvised music. The pianist’s work in the field of jazz music takes place according to strictly defined principles, free from influences of classic jazz keyboard masters, and showing her personal way of perceiving improvised music. The artist’s next albums recorded in compositions of world jazz stars in top US and European studios and produced by top sound engineers appear on L & H Production. All previously released albums are accompanied by colorful booklets with photos from the recording sessions, and recent albums also include poetry and oil paintings reproductions corresponding to music. There are musicians like Peter Erskine, Billy Hart, Ben Street, Morten Lund, Joe Locke and Tore Brunborg. 

Outside of the US, Yelena Eckemoff often visits Europe, which results in unique projects. In the year 2015 we enjoyed her record in Norway in a quartet composed of the leading musicians (“Everblue.”) The new release of the pianist is a two-disc conceptual album, “Blooming Tall Phlox,” with recordings recorded this time in Finland. During the session held in September 2013 in Hollola, the artist was accompanied by: Verneri Pohjola (trumpet, flugelhorn), Mr. Savolainen (vibraphone), Antti Lotjonen (double bass) and Olavi Louhivuori (drums). Each of the two discs is a separate musical unit with its own title. The first disc is ” Summer Smells, ” the second is “Winter Smells.” Of course, all the compositions came from the pen Yelena Eckemoff, and the extensive aesthetic booklet attached to the publication, contains the beautiful lyrics of the pianist assigned to each song. 

Piano and vibraphone work in harmony. The crystalline sounds of Mr. Savolainen’s instrument give Eckemoff works of exceptional space and subtle delicacy. Verneri Pohjola is one of the most brilliant young Finnish jazz musicians today. Well known in Poland (thanks to cooperation with RGG and Adam Bałdych,) his trumpet has a distinctive sound and unique way of intonation. Some of the songs collected on “Blooming Tall Phlox,” are impressive enough to be attributed to his style. This is the case for the beautiful theme of “Pine needles warmed by the sun” ending the “summer” album. 

From the second album with a slightly different, cooler atmosphere, the special composition of “Grandpa Lera’s bookcase” is worth mentioning, full of phenomenal melody and soaked with the brilliant contras of Antti Lotjonen, who also plays well with arco. 

Each album by Yelena Eckemoff impresses. Every one of them, however, shows another face of the Russian artist, so it is impossible to judge the album with one measure. “Blooming Tall Phlox,” just like the two years earlier, “Everblue” documents one of the Scandinavian episodes of the pianist. This time, however, we are dealing with music performed in a sitting comprised of young emerging stars of European jazz. It is worth remembering that the material comes from nearly four years ago, which, in view of the exceptional activity of the pianist, seems to be the whole age. In any case, loyal fans of the artist do not need to be persuade to this album, and participation in the recordings of Finnish jazz cream will make those discs also reach those who have not met the musical genius of Yelena Eckemoff. 

Original Polish:

Od 25 lat mieszkająca i tworząca w USA rosyjska pianistka Yelena Eckemoff jest klasycznie wykształconym muzykiem, z doskonałym efektem stąpającym po ścieżce muzyki improwizowanej. Poczynania pianistki na polu muzyki jazzowej odbywają się według ściśle określonych przez nią zasad, wolnych od wpływów klasycznych mistrzów jazzowej klawiatury, a ukazujących jej osobisty sposób postrzegania muzyki improwizowanej. Kolejne albumy artystki nagrywane w składach złożonych ze światowych gwiazd jazzu w najlepszych studiach USA i Europy, a realizowane przez topowych inżynierów dźwięku ukazują się nakładem wytwórni L & H Production. Wszystkim dotychczas wydanym płytom towarzyszą kolorowe książeczki ze zdjęciami z sesji nagraniowych, a ostatnie albumy zawierają także wiersze kompozytorki i reprodukcje obrazów olejnych, korespondujące z muzyką. Na płytach tych pojawiają się tacy muzycy jak: Peter Erskine, Billy Hart, Ben Street, Morten Lund, Joe Locke czy Tore Brunborg. 
Poza działalnością w USA Yelena Eckemoff często odwiedza Europę co każdorazowo skutkuje wyjątkowymi projektami. W roku 2015 cieszyliśmy się jej płytą nagraną w Norwegii w kwartecie złożonym z tamtejszych czolowych muzyków (” Everblue “).Nowe wydawnictwo pianistki to dwupłytowy koncepcyjny album: “Blooming Tall Phlox”zawierający nagrania zarejestrowane tym razem w Finlandii. Podczas sesji jaka odbyła się we wrześniu 2013 roku w Holloli artystce towarzyszyli: Verneri Pohjola (trąbka, flugelhorn), Panu Savolainen (wibrafon), Antti Lotjonen (kontrabas) i Olavi Louhivuori (perkusja). Każda z obu płyt stanowi osobną muzyczną całość o własnym tytule. Dysk pierwszy to “Zapachy lata” (” Summer Smells “), drugi: “Zapachy zimy” (” Winter Smells “). Oczywiście wszystkie kompozycje wyszły spod pióra Yeleny Eckemoff, a obszerna estetyczna książeczka dołączona do wydawnictwa, zawiera piękne teksty pianistki przypisane poszczególnym utworom. 
Fortepian i wibrafon zamieniają się rolami pełniąc funkcję harmoniczną. Krystaliczne dźwięki instrumentu Panu Savolainena nadają utworom Eckemoff wyjątkowej przestrzeni i subtelnej delikatności. 
Pełnią blasku lśni Verneri Pohjola, jeden z najbardziej błyskotliwych dziś młodych fińskich jazzmanów. Ten doskonale znany także w Polsce (m.in. dzięki współpracy z RGG i Adamem Bałdychem) trębacz dysponuje charakterystycznym brzmieniem i wyjątkowym sposobem intonacji. Niektóre z utworów zebranych na ” Blooming Tall Phlox “, robią wrażenie wręcz dedykowanych jego stylowi. Tak jest choćby w przypadku pięknego tematu ” Pine needles warmed by the sun “, kończącego “letnią” płytę albumu. 
Z drugiego krążka charakteryzującego się nieco innym, chłodniejszym klimatem, na szczególną uwagę zasługuje kilkuczęściowa kompozycja “Grandpa Lera’s bookcase” , pełna zjawiskowej melodyki i nasączona genialnymi partiami kontrabasu Antti Lotjonena, doskonale grającego także technicą arco. 
Każdy kolejny album Yeleny Eckemoff zachwyca. Każdy jednak ukazuje inne oblicze rosyjskiej artystki, dzięki czemu nie sposób oceniać te płyty jedną miarą. ” Blooming Tall Phlox “, podobnie jak wydany dwa lata wcześniej ” Everblue ” dokumentuje jeden ze skandynawskich epizodów pianistki. Tym razem jednak mamy do czynienia z muzyką wykonywaną w składzie złożonym z młodych wschodzących gwiazd europejskiego jazzu. Warto pamiętać, że materiał pochodzi sprzed blisko czterech lat, co wobec wyjątkowej aktywności pianistki zdaje się być całą epoką. Tak czy inaczej, wiernych fanów artystki nie trzeba do tego albumu przekonywać, a udział w nagraniach fińskiej śmietanki jazzowej sprawi, że po płyty te sięgną także ci, którzy do tej pory nie zetknęli się z muzycznym geniuszem Yeleny Eckemoff.