Russian pianist Yelena Eckemoff is a classically trained musician, and in recent years, with excellent effect of treading the path of jazz music.
Yelena music Eckemoff discovered only in 2013 by its author’s seventh album “Glass Song” (2012). It has been two years in the United States appeared to her again, this time 2-CD album:  “Lions” (2014), like the previous album – trigger an indescribable experience. All material is based on their own compositions, pianist, and fourteen recordings of forming a series of “Lions” accompanied her, known boards renowned ECM label and last album Yelena Eckemoff – bassist Arild Andersen and the drums after three albums recorded by pianist Peter Erskine change guard; the“Lions” we hear the well-known lovers of jazz and even cooperation with Joachim Kuhn, Zbigniew Seifert, Peter Wyleżoł or Wolfgang Muthspiel – Billy Hart.
Publisher “Lions” is not just music given to us – the audience through a unique artist.Eckemoff is also the author of a beautiful illustration adorning the cover and an essay placed inside the book. Reading, watching, listening and above all the contents of this impressive release, we definitely grab the feelings and thoughts that gives us pianist, poet and painter.  

The story of the life and habits of lions create not only poetic essays, illustrations and unambiguous titles of various compositions (eg. , “Night In Savanna” or “Surviving The Famine” ). References to the issues dealt with in the creations also find sound. This is the case in the course: “Migrating Birds” , where Billy Hart brush imitates the sounds of flapping of bird wings, or when “Night In Savanna” when the drums mimics the sounds of rattlesnakes.
But not only clear the effects of songs suited the character well-defined themes. On the“Lions” will find examples of works well constructed in terms of the nature of this phenomenon. Lively, playful melodies “Young At Play” perfectly captures the spirit of carefree fun young lion cubs, and “Surviving The Famine” its atmosphere creates the pain of hunger and desperate attempt to find food for the animals. Joyful “Ode To Strength” summarizing the whole album is, in turn, the final tribute to the courage, strength and nobility of lions.

“Lions” is a captivating jazz journey through the African savannah, full of wonder and elation perfect harmony to the exotic world of animals and nature. Music reflection, full of endearing melody, sometimes taking over. The individual stories painted musical sounds of the piano down upon us in the course of nearly two hours, slowly and with extraordinary subtlety. Trio Yelena Eckemoff seems to create a reality free from the burden of passing time in the unreal, perfect sound world full of harmony and grace.An interesting fact is that the idea of realizing this wonderful album dedicated to the lions, Yelena Eckemoff fell after talking with Arild Andersen, who ordered in France for him made double bass with carved lion’s head on the neck of the instrument.
“Lions” is another step forward in the career of an exceptional artist whose reputation gets better with each successive album, aspiring to the title of one of the most interesting jazz pianists overseas. Even before the release of this album the trio Yelena Eckemoff had an opportunity to present the program at the famous New York jazz club Birdland, meeting with an exceptionally warm welcome.

In the music filling the album, besides her beautiful soul, we find also what is so difficult to achieve in many piano trios, namely to achieve the perfect balance between compromise convincing composition and structure of the loose interaction and improvisation. Interpretations artfully prepared for the album composition, extensive use of color and texture, making them extremely easy to read and full of space. A wonderful album!

Original Polish:

Rosyjska pianistka Yelena Eckemoff jest klasycznie wykształconym muzykiem, a w ostatnich latach z doskonałym efektem stąpa po ścieżce muzyki jazzowej.
Muzykę Yeleny Eckemoff odkryłem dopiero w 2013 roku dzięki jej siódmej autorskiej płycie “Glass Song” (2012). Minęły dwa lata, a w Stanach Zjednoczonych pojawił się jej kolejny, tym razem 2-płytowy album:  “Lions” (2014), podobnie jak poprzednia płyta – wyzwalający nieopisane wrażenia. Cały materiał oparty jest na własnych kompozycjach pianistki, a w czternastu nagraniach tworzących cykl”Lions” towarzyszą jej: znany z płyt renomowanej wytwórni ECM i poprzedniej płyty Yeleny Eckemoff – kontrabasista Arild Andersen, a za perkusją po trzech płytach nagranych przez pianistkę z Peterem Erskine, zmiana warty; na “Lions” słyszymy doskonale znanego miłośnikom jazzu z współpracy choćby z Joachimem Kuhnem, Zbigniewem Seifertem, Piotrem Wyleżołem czy Wolfgangiem Muthspielem – Billy’ego Harta.

Wydawnictwo “Lions” to nie tylko muzyka ofiarowana nam – słuchaczom przez wyjątkową artystkę. Eckemoff jest też autorką pięknej ilustracji zdobiącej okładkę, oraz eseju umieszczonego wewnątrz książeczki. Czytając, oglądając, a przede wszystkim słuchając zawartości tego efektownego wydawnictwa, bezwarunkowo dajemy porwać się uczuciom i myślom jakie przekazuje nam pianistka, poetka i malarka.   

Opowieść o zwyczajach i życiu lwów kreują nie tylko poetyckie eseje, ilustracje i jednoznaczne tytuły poszczególnych kompozycji (np. “Night In Savanna”, czy”Surviving The Famine”). Nawiązania do podejmowanych tematów odnajdziemy także w kreacjach dźwiękowych. Tak jest na przykład w trakcie: “Migrating Birds”, gdzie Billy Hart dźwiękami szczoteczek imituje trzepot ptasich skrzydeł, lub podczas “Night In Savanna” kiedy perkusja naśladuje odgłosy wydawane przez grzechotniki.
Nie tylko jednak jednoznaczne efekty nadają utworom charakteru ściśle określonej tematyki. Na “Lions” znajdziemy przykłady utworów doskonale skonstruowanych pod względem charakteru opisywanego zjawiska. Skoczna, swawolna melodyka “Young At Play” doskonale oddaje ducha beztroskich zabaw młodych lwiątek, a “Surviving The Famine” swym klimatem kreuje ból głodu i rozpaczliwe próby znalezienia pożywienia przez zwierzęta. Radosna “Ode To Strength” podsumowująca cały album to z kolei finalny hołd dla odwagi, siły i szlachetności lwów.

“Lions” to wciągająca jazzowa podróż po afrykańskiej sawannie, pełna zachwytu i uniesień wobec idealnej harmonii egzotycznego świata zwierząt i przyrody. Muzyka refleksyjna, pełna ujmującej melodyki, chwilami przejmująca. Poszczególne muzyczne opowieści malowane dźwiękami fortepianu spływają na nas w trakcie blisko dwóch godzin, niespiesznie i z wyjątkową subtelnością. Trio Yeleny Eckemoff zdaje się kreować rzeczywistość wolną od ciężaru upływającego czasu w odrealnionym, idealnym dźwiękowym świecie pełnym harmonii i wdzięku. Ciekawostką jest fakt, iż na pomysł zrealizowania tego wspaniałego albumu poświęconego lwom, Yelena Eckemoff wpadła po rozmowie z Arildem Andersenem, który zamówił we Francji specjalnie dla niego wykonany kontrabas z głową lwa wyrzeźbioną na szyjce instrumentu.
“Lions” to kolejny krok naprzód w karierze wyjątkowej artystki, której reputacja zyskuje z każdym kolejnym albumem, aspirując do tytułu jednej z najciekawszych pianistek jazzowych za Oceanem. Jeszcze przed ukazaniem się tego albumu trio Yeleny Eckemoff miało okazję przedstawić ten program w kultowym nowojorskim klubie jazzowym Birdland, spotykając się z wyjątkowo gorącym przyjęciem.

W muzyce wypełniającej album, poza jej piękną duszą, odnajdziemy także to, co tak trudne jest do osiągnięcia w wielu triach fortepianowych, a mianowicie osiągnięcie kompromisu idealnej równowagi pomiędzy przekonującą strukturą kompozycji a luźnymi interakcjami i improwizacją. Interpretacje kunsztownie przygotowanych na album kompozycji, szeroko wykorzystują kolory i fakturę, co czyni je wyjątkowo czytelnymi i pełnymi przestrzeni. Cudowny album!