A virtuoso pianist of Russian origin is coming up with the novelty again in the quartet, but this time she was surrounded by an elite from the Nordic scene. The rhythm section features legendary European jazzmen Arild Andersen and Peter Erskine. This combination works well, as the typical Eckemoff’s coloring is well matched by lyrical-melodic sensation in Andersen and Erskine. The album features 11 originals from Eckemoff. In this album we can hear her feel for detail, story and meaning even more than ever before. In her work, we never find just such disguised unrelated pieces. Eckemoff’s goal is to create a cohesive work that reflects something specific; in this case, namely the environment and the atmosphere of the desert. There is no doubt that Eckemoff is a master in conceptual work and has been confirming it for many years. In the songs we can talk about represent a modern concept that draws on jazz traditions, free jazz, classical music, but quite often, in the context of the desert, we hear elements of the music of the distant east. As is the case with Eckemoff’s tradition, it follows the austere testimonies that have fewer notes, but through the colors and melodies they will tell a lot. Yelene Eckemoff with the famed quartet has captured life in the wilderness through an exceptional musical experience that you will not miss.

They play:
Yelena Eckemoff – Piano
Paul McCandles – Oboe, English Corner, Soprano Saxophone, Bass Clarinet
Arild Andersen – double bass
Peter Erskine – Drums

Original Slovak:

Virtuózna klaviristka ruského pôvodu prichádza s novinkou opäť v zostave kvarteta, no tentokrát sa obklopila elitou zo severskej scény. Rytmickú sekciu zastupujú legendárni, európsky jazzmani Arild Andersen a Peter Erskine. Toto spojenie funguje vynikajúco, nakoľko typický farebný prejav Eckemoff sa dobre dopĺňa s lyricko-melodickým cítením v hre Andersena a Erskinea. Album prináša 11 originálov z pera Eckemoff. Na tomto albume môžeme počuť jej cit pre detail, príbeh a význam ešte viac ako kedykoľvek predtým. V jej tvorbe nikdy nenachádzame len tak poskladané nesúvisiace skladby. Cieľom Eckemoff je vytvoriť súdržné dielo, ktoré niečo konkrétne vyobrazuje v tomto prípade je to prostredie a atmosféra púšte. Niet pochýb, že Eckemoff je majsterka v konceptuálnej tvorbe a potvrdzuje to už dlhé roky. V skladbách môžeme hovoriť o modernom poňatí, ktoré čerpá z jazzových tradícii, free jazzu, klasickej hudby, ale pomerne často tu v spojitosti s púšťou počujeme prvky hudby vzdialeného východu. Ako je už u Eckemoff tradíciou siaha po strohých výpovediach, ktoré majú menej nôt, ale skrze farby a melódie povedia veľa. Yelene Eckemoff s famóznym kvartetom sa podarilo zachytiť život na púšti skrze výnimočný hudobný zážitok, ktorý si nenechajte ujsť.

Hrajú: 
Yelena Eckemoff – klavír
Paul McCandles – hoboj, anglický roh, soprán saxofón, bas klarinet
Arild Andersen – kontrabas
Peter Erskine – bicie nástroje