L & H Production, 2023   1 2 3 4 5 CD of the week

Pianist, composer and producer Yelena Eckemoff is a virtuoso of emotional expression in music. In the world of contemporary jazz, few artists have managed to capture the hearts of listeners and critics like Yelena Eckemoff. Eckemoff, a Russian-born pianist and composer based in New York City, has gained wide recognition for her remarkable talent, distinctive style and deeply emotional compositions. Thanks to the study of classical piano, she acquired the basis of her exceptional technical skills. However, it was her curiosity and adventurous spirit that over the years led her to explore a variety of genres, including jazz. Yelena Eckemoff’s music can be described as a charming scenery of emotions, experiences and storytelling. Each of her compositions paints vivid images and transports listeners to a completely different world. Her ability to convey complex emotions through music sets her apart from many of her contemporaries.

Yelena Eckemoff is known to work with leading artists, and for her latest album she once again teamed up with an interesting quintet to fulfill her new musical visions in 14 author’s compositions. The album opens with a gentle, sonorous ballad Lonely Man, where listeners can enjoy its wonderful sound built on jazz in conjunction with shades of classical impressionism. Pet Store enhances impressionistic sound painting using the flute, but at the same time it revives the energy and playfulness of the staccato accompaniment of the piano. The excellent interplay of the band in the mutual development of phrases in improvisation also comes to the fore here.

In Man and His Fish, Eckemoff shows that her expressive means of working with color do not stop at the piano. In her performance here sound delicate shades of Fender Rhodes keys. She also shows her qualities as a composer in an ingenious motivational work throughout the composition. In addition, here we can hear excellent collective improvisations. At all, the overall sound of the grouping is very gentle and colorful. Eckemoff has bet on a combination of her strengths and that of classical music with jazz. In its expression, it respects tradition, but at the same time penetrates into the modern sound of the jazz quintet.

The composition of Accident is one of the most distinctive compositions of the album, which is reflected in the more vigorous rhythmization of the accompanying voicings and especially in the excellent aggressive playing of drums performed by Eric Harland, thanks to which we can feel the dynamism and story of the accident throughout the song.

The qualities of Yelena Eckemoff as a composer who can tell stories through music are evident from the entire album, but her skill for escalating drama and form construction is shown especially in the song Into the Wild, where we can also hear a beautiful sound painting of the rainforest performed by an ethnic flute with a very breathy tone.

It is obvious that Eckemoff has taken great care of the overall sound of the band and once again shows how she can conceptually prepare an excellent project. Amazing work with sound persists until the last composition Dreaming Together, where the world of dreaming is complemented by the delicate color of the Celeste.

Eckemoff brilliantly showed that she still knows how to look for new means of expression for her compositions and original sound, while not having to go into any exaggerated experiments. She is able to respect the jazz tradition and move it into other contexts and shades. Pronounced melodicity, thoughtful compositions, brilliant improvisations, inspiration in classical music and swing feeling make this album an excellent, original modern jazz album. From the cover to the final tone of the album, it’s clear that Eckemoff elevates her multi-discipline productions into a thoughtful artistic experience! Immerse yourself in the colorful musical world of Yelena Eckemoff with the album Lonely Man and His Fish!

Original Slovak:

Klaviristka, skladateľka a producentka Yelena Eckemoff je virtuóz emocionálneho vyjadrenia v hudbe. Vo svete súčasného jazzu sa len máloktorým umelcom podarilo chytiť za srdce poslucháčov a kritikov tak ako Yelene Eckemoff. Eckemoff, klaviristka a skladateľka pôsobiaca v New Yorku, pochádzajúca z Ruska, si získala široké uznanie za svoj pozoruhodný talent, osobitý štýl a hlboko emotívne kompozície. Vďaka štúdiu klasického klavíru získala základ jej výnimočných technických zručností. Bola to však jej zvedavosť a dobrodružný duch, ktorý ju v priebehu rokov priviedol k objavovaniu rôznych žánrov vrátane jazzu. Hudbu Yeleny Eckemoff možno opísať ako očarujúcu scenériu emócií, zážitkov a rozprávania. Každá z jej skladieb maľuje živé obrazy a prenáša poslucháčov do úplne iného sveta. Jej schopnosť prenášať zložité emócie prostredníctvom hudby ju odlišuje od mnohých jej súčasníkov. Yelena Eckemoff je známa, že spolupracuje s poprednými umelcami a na svoj najnovší album sa opäť spojila so zaujímavým kvintetom, aby naplnila svoje nové hudobné vízie v 14-tich autorských kompozíciách. Album otvára jemná, zvukomalebná balada Lonely Man, kde si poslucháči môžu vychutnať jej nádherný sound postavený na jazze v spojení s odtieňmi klasického impresionizmu. Pet Store umocňuje impresionistickú zvukomaľbu s použitím flauty, no zároveň sa tu oživuje energickosť a hravosť staccatovým sprievodom klavíru. Do popredia tu vystupuje aj vynikajúca súhra kapely vo vzájomnom rozvíjaní fráz v improvizácii. V skladbe Man and His Fish ukazuje Eckemoff, že jej výrazové prostriedky práca s farbou nekončia len pri klavíri. V jej podaní tu zaznievajú jemné odtiene Fender Rhodes kláves. Taktiež tu ukazuje svoje kvality aj ako skladateľka v dômyselnej motivickej práci naprieč celou kompozíciou. Okrem toho tu môžeme počuť vynikajúce kolektívne improvizácie. Vôbec, celkový sound zoskupenia je veľmi jemný a farebný. Eckemoff vsadila na kombináciu jej najsilnejších stránok a to klasickej hudby s jazzom. Vo svojom výraze rešpektuje tradíciu, no zároveň preniká aj do moderného soundu jazzového kvinteta. Kompozícia Accident patrí k najráznejším kompozíciám albumu, čo sa odzrkadľuje aj na ráznejšej rytmizácii sprievodných voicingov a hlavne na vynikajúcej agresívnej hre bicích nástrojov v podaní Erica Harlanda, vďaka čomu môžeme celú skladbu cítiť dynamizmus a príbeh nehody. Kvality Yeleny Eckemoff ako skladateľky, ktorá dokáže hudbou rozprávať príbehy sú evidentné z celého albumu, no jej um pre stupňovanie dramatickosti a formovej výstavby sa ukazuje najmä v skladbe Into the Wild, kde môžeme počuť aj krásne zvukomaľbu pralesa v podaní etnickej flauty s veľmi dyšným tónom. Je evidentné, že Eckemoff si dala veľmi záležať na celkovom sounde kapely a opäť ukazuje ako dokáže konceptuálne pripraviť vynikajúci projekt. Úžasná práca so zvukom pretrváva až do poslednej kompozície Dreaming Together, kde svet snívania dopĺňa jemná farba čelesty. Eckemoff brilantne ukázala, že stále vie hľadať nové výrazové prostriedky pre svoje kompozície a originálny sound, pričom nemusí zachádzať do žiadnych prehnaných experimentov. Dokáže rešpektovať jazzovú tradíciu a posúvať ju do iných kontextov a odtieňov. Výrazná melodickosť, premyslené kompozície, brilantné improvizácie, inšpirácie v klasickej hudbe a swingový feeling z tohto albumu robia vynikajúci, originálny moderný jazzový album. Od obálky až po posledný tón albumu je jasné, že Eckemoff povyšuje svoje produkcie na súhru viacerých disciplín do premysleného umeleckého zážitku! Ponorte sa aj vy do pestrého hudobného sveta Yeleny Eckemoff s albumom Lonely Man and His Fish!