Pianist and composer Yelena Eckemoff presents another original concept album. Adventures of the Wildflower” was recorded with five Finnish musicians.

This time the artist was accompanied by saxophonist Jukka Perko, multi-instrumentalist Jarmo Saari, vibraphonist Panu Savolainen, bassist Antti Lötjönen and drummer Olavi Louhivuori. Three of them – besides Perka and Saari – have already worked with Yelena Eckemoff on the album “Blooming Tall Phlox”, released four years ago. This time, the idea of the whole album is based on the story of the life cycle of the flower eagle. From the birth to the rebirth in the next generation. Traditionally, the recordings are accompanied by an extraordinary cover and a booklet containing images and poetic lyrics by Yelena Eckemoff.

The eighteen-part poem – and that’s how many tracks we also have on the album – has the character of a fairy tale, a simple story. The music has more nuance to it. The narrative here is divided between the Slavic soul of the composer and pianist, and the Scandinavian coolness of the other musicians. These are perhaps rather clichéd distinctions, but they fit well with the artistic presentation of the individual instrumentalists. The nuances of the life cycle are also reflected in the stylistic diversity of the individual pieces.

The double album shows the stages of existence through everyday events. Accidents, which are the title “adventures” of the plant hero of the album. So we can listen to a musical metaphor of rain, storm, but also a child’s play, a dog trying to catch a mouse, hens rummaging in the garden. The “Chickens” mentioned in this list are by the way a great example of breaking the previous narration, in this case by a strong turn towards avant-garde playing.

The whole “Adventures of the Wildflower” carries all the virtues of Yelena Eckemoff’s earlier productions. Great, sophisticated compositions, excellent instrumentalists and the ability to hold the listener’s attention throughout the finally long, two-hour album. To continue the title metaphor: on this album, just like in a garden, every now and then we discover something interesting, surprising, beautiful. Almost at every moment we can expect a new impulse for our imagination.

For Yelena Eckemoff’s albums can best be described as a play of imagination. Stories painted by the composer’s artistic brilliance juxtaposed with the imaginations of the enchanted listener, who gets to know her work. It is difficult not to succumb to the charm of this and the artist’s other records. They are simply beautiful. In every inch. True works of art.

Original Polish:

Pianistka i kompozytorka Yelena Eckemoff prezentuje kolejny autorski, koncepcyjny album. Dwupłytowe wydawnictwo „Adventures of the Wildflower” nagrane zostało z udziałem pięciu fińskich muzyków.

Artystce towarzyszyli tym razem saksofonista Jukka Perko, multi-instrumentalista Jarmo Saari, wibrafonista Panu Savolainen, basista Antti Lötjönen oraz perkusista Olavi Louhivuori. Trzech z nich – poza Perką i Saarim – pracowało już z Yeleną Eckemoff przy wydanym cztery lata temu albumie „Blooming Tall Phlox”. Idea całego albumu zasadza się tym razem na opowieści o cyklu życia kwiatu orlika. Od narodzin aż po odrodzenie w kolejnej generacji. Tradycyjnie nagraniom towarzyszy niezwykła oprawa: okładka i książeczka zawierająca obrazy i poetyckie teksty autorstwa Yeleny Eckemoff.

Osiemnastoczęściowy poemat – i tyle mamy również utworów na płycie – ma charakter bajkowej, prostej opowieści. Muzyka ma w sobie więcej niuansów. Tu narracja rozkłada się pomiędzy słowiańską duszę kompozytorki i pianistki , a skandynawski chłód pozostałych muzyków. To może dość sztampowe rozróżnienia, ale dobrze wpasowujące się w artystyczną prezencję poszczególnych instrumentalistów. Niuanse cyklu życia oddaje także stylistyczna różnorodność poszczególnych utworów.

Podwójna płyta pokazuje etapy istnienia poprzez codzienne zdarzenia. Wypadki, które stanowią tytułowe „przygody” roślinnego bohatera płyty. Tak więc posłuchać możemy muzycznej metafory deszczu, burzy, ale i dziecięcej zabawy, psa próbującego złapać mysz, szperających w ogrodzie kur.  Wspomniane w tej wyliczance „Chickens” są przy okazji kapitalnym przykładem przełamania wcześniejszej narracji, w tym przypadku poprzez mocny skręt ku awangardowemu graniu.

Całe “Adventures of the Wildflower” niosą ze sobą wszystkie zalety wcześniejszych produkcji Yeleny Eckemoff. Świetne, wyrafinowane kompozycje, znakomitych instrumentalistów oraz umiejętność zatrzymania uwagi słuchacza przez długą w końcu, bo dwugodzinną płytę. Kontynuując tytułową metaforę: na tej płycie, podobnie jak w ogrodzie, co chwila odkrywamy coś interesującego, zaskakującego, pięknego. Niemal w każdej chwili spodziewać możemy się nowego impulsu dla naszej wyobraźni.

Bowiem płyty Yeleny Eckemoff najlepiej opisać właśnie jako grę wyobraźni. Historie malowane artystyczną błyskotliwością kompozytorki, zestawione z wyobrażeniami oczarowanego słuchacza, poznającego jej twórczość. Trudno nie ulec urokowi zarówno tej, jak i pozostałych płyt Artystki.  Są one zwyczajnie pięknie. W każdym calu. Prawdziwe dzieła sztuki.