Patrick Španko for SK Jazz

ALBUM OF THE MONTH ON SKJAZZ.SK 
5 ***** / 5

Russian pianist and composer Yelena Eckemoff has lived in the USA for thirty years. She studied and performed classical music, but was increasingly attracted to jazz. She recorded her first jazz album in 2010, and then released 14 more albums featuring a plethora of jazz personalities – such as Peter Erskine, Arild Andersen, Billy Hart, Jon Christensen, Mark Feldman, Chris Potter, Adam Rogers, Paul McCandless , Joey Baron, Ralph Alessi, Ben Monder or Manu Katché. All albums are released by Eckemoff on its own brand L&H Production and some of them are taken over by the famous ECM. The reviewed two-disc novelty is her sixteenth title, this time shot in Finland. She has already performed Blooming Tall Phlox with Finnish musicians (2017, but the recording was made four years earlier), this year’s one is also conceptual and again on a natural theme. This time she was inspired by wild flora, or rather by connecting man with nature. Behind the August 2019 recording in Helsinki is a sextet, in which the pianist and exclusive author of the repertoire are complemented by guitarist Jarmo Saari (UMO Jazz Orchestra, Jukka Perko), vibraphonist Panu Savolainen (Herd’s own trio, Iiro Rantala) bebop and hardbop, often also with Niels-Henning Ørsted Pedersen), double bassist Antti Lötjönen (The Five Corners, Verneri Pohjola, Timo Lassy) and drummer Olavi Louhivuori (Oddarrang, Alexi Tuomarila, Tomasz Stańko). So a magnificent line-up, and also a magnificent double album! The collection of 18 songs can be described as a necklace with eighteen sound-painting pearls. The variety of colors and harmonies is sometimes completed by the rarely used theremin in jazz (for example in the introductory In the Ground), the piano with vibraphone creates crystal clear impressions (Home by the Fence, Buds and Flowers …), the contrapuntal layering of instrumental voices creates expressive freejazz shoots (Germination, most notably in Chickens), there are also titles of chamber classical music (Weeding the Garden) and minimalism (Rain) on the one hand, and on the other hand tapping jazz fusion (Thundershower), hard bop and straight- ahead swing move (Dog Chasing a Mouse). In some compositions, the players achieve the expressions a´la ECM (for example in Winter Slumber or Another Winter). It can be said that the first disc is more expressively striking, the second more melodic. In both cases, it is a beautiful, rich, exciting and deeply narrative jazz music, where even the most discerning jazzophile can find many delicacies. Including solo choruses, beautiful motifs and echoes of folk melody or a wide Russian heart (it literally beats in the song Children Playing With Seed Pods).

Original Chech:

Ruská pianistka a skladatelka Yelena Eckemoff žije již třicet let v USA. Studovala a provozovala vážnou hudbu, ale čím dál více ji lákal jazz. V roce 2010 natočila svoje první jazzové album, a poté vydala dalších 14 alb, na kterých s ní hrála plejáda jazzových osobností – např. Peter Erskine, Arild Andersen, Billy Hart, Jon Christensen, Mark Feldman, Chris Potter, Adam Rogers, Paul McCandless, Joey Baron, Ralph Alessi, Ben Monder či Manu Katché. Všechna alba si Eckemoff vydává na vlastní značce L&H Production a některé přebírá do katalogu i slovutná ECM. Recenzovaná dvojdisková novinka je jejím šestnáctým titulem, tentokrát natočeným ve Finsku. S finskými muzikanty již realizovala Blooming Tall Phlox (2017, nahrávka ale vznikla již o čtyři roky dříve), ta letošní je také konceptuální a opět na přírodní téma. Tentokrát se nechala inspirovat divokou květenou, respektive sepjetím člověka s přírodou. Za nahrávkou ze srpna 2019 v Helsinkách stojí sexteto, v němž pianistku a výhradní autorku repertoáru doplňují kytarista Jarmo Saari (UMO Jazz Orchestra, Jukka Perko), vibrafonista Panu Savolainen (vlastní trio Herd, Iiro Rantala), ostřílený saxofonista Jukka Perko (hrál s legendami bebopu i hardbopu, často také s Niels-Henningem Ørstedem Pedersenem), kontrabasista Antti Lötjönen (The Five Corners, Verneri Pohjola, Timo Lassy) a bubeník Olavi Louhivuori (Oddarrang, Alexi Tuomarila, Tomasz Stańko). Čili skvostná sestava, a také i skvostné dvojalbum! Kolekci 18 skladeb lze označit jako náhrdelník s osmnácti zvukomalebnými perlami. Pestrost barev a harmonií občas dotváří v jazzu vzácně užívaný theremin (třeba hned v úvodním In the Ground), piano s vibrafonem vytvářejí až krystalicky čisté imprese (Home by the Fence, Buds and Flowers …), kontrapunktická vrstvení nástrojových hlasů pak vytvářejí expresivní plochy, sem tam šlehnou freejazzové výhonky (Germination, nejvýrazněji v Chickens), nechybí ani názvuky komorní vážné hudby (Weeding the Garden) a minimalismu (Rain) na straně jedné, na druhé pak odpichová jazzová fusion (Thundershower), hard bop a straight-ahead swingový tah (Dog Chasing a Mouse). V některých kompozicích dosahují aktéři výraziva a´la ECM (třeba ve Winter Slumber či Another Winter). Dá se říci, že první disk je výrazově údernější, druhý pak melodičtější. V obou případech jde o nádhernou, bohatou, vzrušující a hluboce narativní jazzovou hudbu, kde si i ten nejmlsnější jazzofil najde nejednu lahůdku. Včetně sólových chorusů, nádherných motivů a ozvěn lidové melodie či širokého ruského srdce (to doslova bije ve skladbě Children Playing With Seed Pods).

Russian: 

Российская пианистка и композитор Елена Экемов уже тридцать лет живет в США. Она изучала и исполняла классическую музыку, но все больше ее привлекал джаз. Она записала свой первый джазовый альбом в 2010 году, а затем выпустила еще 14 альбомов с участием множества джазовых личностей, таких как Питер Эрскин, Арильд Андерсен, Билли Харт, Джон Кристенсен, Марк Фельдман, Крис Поттер, Адам Роджерс, Пол МакКэндлесс, Джои Барон. , Ральф Алесси, Бен Мондер или Ману Катче. Все альбомы Eckemoff выпускаются под собственным брендом L&H Production, а некоторые из них перешли к знаменитому ECM. Рассматриваемая двухдисковая новинка – ее шестнадцатый титул, на этот раз снятый в Финляндии. Она уже исполнила Blooming Tall Phlox с финскими музыкантами (2017, но запись сделана на четыре года раньше), в этом году тоже концептуальный и снова на естественную тему. На этот раз она была вдохновлена ​​дикой флорой, а точнее соединением человека с природой. За записью в августе 2019 года в Хельсинки стоит секстет, в котором пианиста и эксклюзивного автора репертуара дополняют гитарист Ярмо Саари (UMO Jazz Orchestra, Юкка Перко), вибрафонист Пану Саволайнен (собственное трио Херда, Ииро Рантала) бибоп и хардбоп. , часто также с Нильсом-Хеннингом Орстедом Педерсеном), контрабасистом Антти Лётёненом (The Five Corners, Вернери Похьола, Тимо Ласси) и барабанщиком Олави Лоухивуори (Оддарранг, Алекси Туомарила, Томаш Станько). Так что великолепный состав, а также великолепный двойной альбом! Сборник из 18 песен можно охарактеризовать как ожерелье с восемнадцатью звуковыми жемчужинами. Разнообразие цветов и гармоний иногда дополняет редко используемый в джазе терменвокс (например, во вступлении In the Ground), фортепиано с вибрафоном создает кристально чистые впечатления (Дом у забора, Бутоны и цветы …), контрапунктное наслоение инструментальных голосов создает выразительные побеги фри-джаза (Прорастание, особенно в Chickens), есть также названия камерной классической музыки (Weeding the Garden) и минимализма (Rain) с одной стороны, а с другой стороны – джазовый фьюжн ( Thundershower), хард-боп и свинговое движение прямо (Собака в погоне за мышью). В некоторых композициях актеры достигают выражения a´la ECM (например, в «Зимнем сне» или «Другая зима»). Можно сказать, что первая пластинка более выразительна, вторая более мелодична. В обоих случаях это красивая, насыщенная, захватывающая и глубоко повествовательная джазовая музыка, в которой даже самый взыскательный джазофил может найти множество деликатесов. Включая сольные припевы, красивые мотивы и отголоски народной мелодии или широкого русского сердца (это буквально бьется в песне Children Playing With Seed Pods).